Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – WSL 2014-2020

Nazwa projektu: „Prace badawczo-rozwojowe ukierunkowane na opracowanie mikrogeneratora o mocy elektrycznej poniżej 40 kW wraz z nowatorskim systemem sterowania silnikiem spalinowym i możliwością zasilania gazem ziemnym lub LPG w celu wykorzystania potencjału innowacyjnego i stworzenie trwałej przewagi konkurencyjnej”

Nazwa beneficjenta: Bud-Expert Sp. z o.o., ul. Jęczmienna 4, 44-190 Knurów

Wartość projektu: 1 444 532,66 zł
Wartość dofinansowania: 887 363,42 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronach: www.rpo.silesia-region.pl, www.scp-slask.pl