ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/10/2017

Przedmiot zamówienia: “Przeprowadzenie prac przemysłowych i rozwojowych, ukierunkowanych na
skonstruowanie mikrokogeneratora o mocy poniżej 40 kW”

Załącznik 1 Formularz ofertowy

Załącznik 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik 4 Zasoby kadrowe

Załącznik 5 Oświadczenie o dysponowaniu infrastrukturą

Załącznik 6 Posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie realizacji trzech podobnych prac obejmujących dziedzinę przedmiotu zamówienia


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/2016

Przedmiot zamówienia: wycinarka laserowa do rur i profili
Kod: CPV 38636110 Lasery przemysłowe

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wielopłaszczyznowego laserowego cięcia i obróbki rur oraz profili w celu dywersyfikacji oferty usługowej dla zapewnienia trwałej konkurencyjności rynkowej oraz ekspansji międzynarodowej” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”RPO WSL 2014-2020 informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05 października 2016 roku w zakresie urządzenia do laserowego cięcia i obróbki rur i profili, dokonano analizy otrzymanych ofert oraz dokonano wyboru wykonawcy tj.: firmy TRUMPF Polska Sp. z o.o. Sp.k